Go-Blue, uw partner voor elektrisch laden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al de door Go-Blue, verder genoemd GB, aangeboden producten en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, tezamen met eventuele projectgebonden afspraken tussen GB en klant, geven de rechten en plichten weer van klant of eindgebruiker en GB. De voorwaarden die GB stelt in de bijzondere projectgebonden overeenkomsten, de aanvullende voorwaarden of deze algemene voorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarden van de klant, tenzij dit schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen.

 


1. DEFINITIES

 

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden met inbegrip van eventuele bijlagen.

 

1.2 Diensten: de door GB via de Website of op andere wijze aan de klant aangeboden diensten zoals: consultancy, laadoplossing, installatie- en onderhoudsdiensten, ...

 

1.3 Producten: alle door GB aangeboden producten.

 

1.4 Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de producten en/of diensten van GB.

 

1.5 Elektrisch voertuig: een voertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een laadpunt.

 

1.6 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GB een overeenkomst aangaat voor afname van één of meerdere producten of diensten.

 

1.7 Toegang: Applicatie Elocity dat toegang biedt tot de netwerken van GB.

 

1.8 Offerte: de door GB uitgebrachte offerte m.b.t. één of meer producten of diensten.

 

1.9 Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die kan worden gebruikt om de batterij van een elektrisch voertuig op te laden binnen het eigen netwerk van GB indien vrijgegeven door de klant.

 

1.10 Netwerk: het gehele GB-netwerk.

 

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst zowel ten aanzien van periodieke en/of regelmatige als ook ten aanzien van eenmalige prestaties tussen GB en de klant m.b.t. producten en/of diensten. Van deze overeenkomst maken de algemene voorwaarden, de goedgekeurde offerte en eventuele andere specifiek overeengekomen voorwaarden deel uit.

 

1.12 Privaat laadpunt: een laadpunt behorend tot het GB-netwerk dat zich bevindt op privéterrein en dat al dan niet door de eigenaar van het laadpunt opengesteld wordt voor een beperkt publiek.

 

1.13 Go-Blue: de aanbieder van producten en diensten zijnde de BV Go-Blue met zetel Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE0762.925.289.

 

1.14 Go-Blue netwerk: alle laadpunten waarover GB (al dan niet in samenspraak met de eigenaar van het laadpunt) volledig controle uitoefent over het verlenen van toegang of vermelden van locatie aan derden.

 

1.15 Website: de website van Go Blue BV, toegankelijk via: www .go-blue.be.

 

 


2. TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, producten, diensten, offertes, aanvragen, en meer in het algemeen op alle rechtshandelingen tussen GB en de klant of eindgebruiker.

 

2.2 De klant of eindgebruiker stemt er mee in aan deze algemene voorwaarden verbonden te zijn wanneer hij een offerte of overeenkomst ondertekent of op welke wijze dan ook gebruik maakt van de producten of diensten van GB. Ook is zij van toepassing op nieuwe of aanvullende producten en diensten die de klant of eindgebruiker na het sluiten van de overeenkomst bij GB afneemt.

 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.4 GB is slechts aan termijnen gebonden voor zover deze in deze algemene voorwaarden zijn voorzien of wanneer deze op specifieke overeenkomsten of offertes worden vermeld.

 

 

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

3.1 Wanneer GB een offerte maakt is deze geldig gedurende de hierop aangegeven periode en bij gebreke daaraan heeft een offerte een geldigheidsdatum van 1 maand. Een overeenkomst komt tot stand enkel schriftelijk door het ondertekenen van een offerte, door het versturen van een mail waarin een akkoord wordt bevestigd of door het sluiten van een geschreven overeenkomst.

 

3.2 Bij het aangaan van een overeenkomst zal aan de klant gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken. De klant verbindt er zich toe deze gegevens steeds actueel, volledig en correct mee te delen. De klant verbindt er zich tevens toe deze slechts te verstrekken wanneer hij bevoegd is dit te doen. De klant verbindt er zich toe eventuele wijzigingen in de gegevens onmiddellijk schriftelijk, eventueel per e-mail, aan GB te melden.

 

3.3 Wanneer een klant een overeenkomst met GB sluit met de bedoeling producten en diensten van GB te laten gebruiken door derden, die dan eindgebruikers zijn, is de klant gehouden de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op hem van toepassing zijn, ook aan de eindgebruikers op te leggen. De klant staat ervoor in dat de eindgebruikers de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden nakomen.

 

 

 

4. TARIEVEN

 

4.1 Prijzen en tarieven voor de klant worden bepaald in de offerte en bij gebreke daaraan gelden de tarieven die op de website kenbaar worden gemaakt. GB is gerechtigd met in acht name van een termijn van 2 maanden schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant daarmee niet akkoord is, is hij gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 

4.2 De wijze van betaling door de klant is opgenomen in de offerte. Indien er geen specifieke offerte is wordt de factuur voldaan door storting op de bankrekening op de factuur aangegeven.

 

4.3 De door GB aangerekende bedragen zijn bindend tenzij de klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.


4.4 De bedragen die de klant verschuldigd is op grond van de overeenkomst, zijn exclusief BTW en/of andere heffingen die van overheidswege verplicht te heffen zijn door GB, tenzij dit anders is overeengekomen. GB is gerechtigd verhogingen van belasting of andere verplicht aan te rekenen toeslagen die de overheid oplegt, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, door te rekenen aan de klant.

 

4.5 De klant aanvaardt dat GB alle facturen elektronisch verzendt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

4.6 Eventuele klachten over een factuur moeten vóór het verstrijken van de betalingstermijn aan GB schriftelijk worden gemeld. Bij gebreke hieraan is een klacht laattijdig en kan deze niet worden aanvaard. Indien de klant een klacht heeft ingediend, is hij niet gerechtigd de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen. Bij gegrondheid van de klacht zal een eventueel teveel aangerekend bedrag worden teruggestort door GB.

 

4.7 Wanneer de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de geldende betalingstermijn betaalt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% interest per begonnen maand vanaf de vervaldag van de factuur tot op het moment van de volledige betaling van het bedrag. Ingeval van laattijdige betaling zal ook een eenmalige administratiekost worden aangerekend van € 35,00. Tevens is een overeengekomen en vastgestelde schadevergoeding verschuldigd van 15% op het verschuldigde en openstaande bedrag met een minimum van € 50,00. Ingeval van wanbetaling heeft GB het recht de levering van haar diensten of producten op te schorten vanaf de datum van het ingebreke zijn door de klant en totdat de klant het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.

 

4.8 GB behoudt zich het recht toe om in de toekomst nieuwe en alternatieve betaalmethoden voor te stellen of te introduceren.

 5. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN

 

5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur aangegeven in de Overeenkomst.

 

5.2 Voor Klanten die producten of diensten afnemen in hun hoedanigheid van privaat consumenten dus niet in commercieel verband en die tot stand gekomen is op verzoek of aanbiedingen van GB en niet na contact opnemen door de consument zelf, kan de overeenkomst per aangetekend schrijven worden ontbonden en beëindigd binnen de 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. Deze beëindiging is kosteloos. Deze houdt in dat de overeenkomst wordt beschouwd als hebbende nooit bestaan. Indien in deze opzegperiode van maximaal 14 dagen toch diensten werden afgenomen, dienen deze wel te worden vergoed door de Klant volgens de voorwaarden in de Overeenkomst.

 

5.5 GB kan de Overeenkomst of de verlening van diensten onmiddellijk beëindigen in de volgende gevallen:
- Wanneer de klant of eindgebruiker de verplichtingen van de Overeenkomst niet nakomt en dit nog steeds niet doet na een periode van 14 dagen nadat GB daarom schriftelijk heeft verzocht.
- Ingeval van faillissement, schuldbemiddeling, bescherming in het kader van de Wet op Continuïteit van de Ondernemingen. Wanneer de curator of bewindvoerder of schuldbemiddelaar aan GB vraagt de Overeenkomst verder te zetten, kan dit gebeuren wanneer GB zich daarin kan vinden.
- Wanneer, in het geval de klant een rechtspersoon is, de rechtspersoon wordt in vereffening gesteld

 

5.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen alle wederzijdse verplichtingen onmiddellijk. Ingeval van voortijdige beëindiging of verbreking van de Overeenkomst, is de klant onmiddellijk alle resterende vergoedingen verschuldigd. De klant moet onmiddellijk de hem ter beschikking gestelde producten zoals de laadkaart terugzenden. Dit alles onder voorbehoud van de door GB te vorderen schadevergoeding wanneer ze bijkomende schade bewijst.

 

5.7 De punten 5.1, 5.2 en 5.3 zijn niet van toepassing op eenmalig te verrichten prestaties.

 

 

6. VERKOOP EN INSTALLATIE VAN PRODUCTEN

 

6.1 GB biedt een aantal producten aan zoals laadpunten tegen de in de offerte of overeenkomst of algemene voorwaarden opgenomen condities.

 

6.2 Behoudens anders overeengekomen biedt GB een fabrieksgarantie vanuit de producent van 2 jaar. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de laadpunten door de installateurs van GB zelf geïnstalleerd. In geen enkel geval is GB verantwoordelijk voor een verkeerde of onzorgvuldige plaatsing of gebruik van bepaalde toestellen wanneer de installatie niet door GB gebeurde.
Herstelkosten kunnen door GB in rekening worden gebracht wanneer deze voortvloeien uit een onzorgvuldig gebruik en/of plaatsing van het toestel of wanneer de basisvoorwaarden voor een normale plaatsing niet zijn nageleefd of wanneer de handleiding betreffende de plaatsing niet is opgevolgd.

 

6.3 Werkzaamheden uitgevoerd door GB buiten of na afloop van een eventuele garantie moeten worden vergoed aan de gebruikelijke tarieven.

 

6.4 De klant zal defecten of problemen met de producten of procedures onmiddellijk melden aan GB. GB zal, voor zover de garantie speelt of er een aanvullende onderhoudsovereenkomst werd getroffen, na ontvangst van de melding, de geconstateerde problemen verhelpen, eventuele producten of onderdelen vervangen en dit binnen de kortst mogelijke tijd.

 

6.5 Specifieke inhoud en omvang van door GB te leveren onderhoudsdiensten of andere service, worden vastgelegd in de overeenkomst tussen de klant en GB.

 

6.6 Alle producten en materialen worden, tenzij anders is overeengekomen, met eigendomsvoorbehoud geleverd. Het eigendomsrecht op de producten gaat slechts over op de klant vanaf het ogenblik dat alle kosten zijn voldaan. De klant is verplicht derden, waaronder de eindgebruiker, te informeren dat dit eigendomsvoorbehoud bestaat.

 

6.7 Ook indien de klant met gebruikmaking van het product een nieuw product ontwikkelt, wordt dit nieuwe product slechts zijn eigendom voor zover alle verplichtingen van de klant ten overstaan van GB met betrekking tot de levering van het product, zijn voldaan.

 

 

6.8 De werkzaamheden en de prijs voor een installatie worden steeds op voorhand, als onderdeel van de offerte, vastgelegd. Indien hiervan wordt afgeweken, zijn de meerkosten per definitie voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor extra verplaatsingskosten wanneer een gemaakte afspraak door toedoen van Klant niet kon doorgaan.

 

 

 

7. CONNECTIVITEIT EN PORTAAL

 

7.1 Indien klant een overeenkomst heeft waarbij de dienst connectiviteit en portaal is inbegrepen, dan gelden onderstaande voorwaarden

 

7.2 Go-Blue zorgt voor de benodigde ICT-diensten, bestaande uit

 • Het borgen van de connectiviteit tussen laadpaal en softwareplatform
 • Het verzorgen van toegang tot het softwareplatform

 

7.3 De connectiviteit tussen laadpaal en softwareplatform zorgt dat de nodige gegevens kunnen worden uitgewisseld rond

 • Status laadpaal
 • Verbruiken/laadsessies op de laadpaal.

 

7.4 De toegang tot het softwareplatform stelt de Klant in staat om

 • Alle relevante informatie over de laadpaal (verbruiken, status) in real-time te bekijken
 • De laadpaal vanop afstand te configureren en te besturen.

 

Dit gebeurt via het klantportaal van Go Blue. Het klantportaal kan door de Klant worden bereikt via een hedendaagse webbrowser.

 

 


8. LAADPASSEN EN ABONNEMENTEN

 

8.1 Indien Klant ervoor heeft gekozen om, via GB, eigen laadpassen en abonnementen uit te geven, dan gelden volgende bepalingen en voorwaarden

 

8.2 Klant heeft de mogelijkheid om zelf abonnementen en onderliggende tarieven te bepalen.

 

8.3 De algemene tariefinstel mogelijkheden zijn

 • Abonnementsfee, maandelijks of jaarlijks (€/maand of €/jaar)
 • Roaming fee: dit is een bedrag per laadsessie dat betaald wordt wanneer de abonnee van Klant zijn of haar wagen oplaadt aan een laadpaal die niet door Klant wordt geëxploiteerd

 

8.4 De mogelijkheden tot het instellen van tarieven bij het gebruikersabonnement zijn

 • Prijs per kWh (€/kWh) -Prijs per minuut (€/kWh)
 • Starttarief dat wordt aangerekend bij de start van elke laadsessie (€/sessie)
 • Rotatietarief dat wordt aangerekend wanneer de elektrische wagen is aangekoppeld, maar niet langer aan het laden is. Dit rotatietarief wordt ook per minuut ingesteld (€/min)
 • Klant kan er tevens voor kiezen om de tarieven, ingesteld op het laadpunt zelf, 1-op-1 door te zetten naar abonnees. In dat geval wordt er geen tariefinstelling aan het abonnement zelf gekoppeld

 

 

 

9. CUSTOMER SERVICE

 

9.1 De Customer Service biedt diensten aan n.a.v. vragen en/of klachten van de klant of de eindgebruiker ten aanzien van producten en diensten van GB.

 

9.2 GB geeft geen garantie dat Customer Service te allen tijde zonder storingen en/of onderbrekingen beschikbaar zal zijn, noch dat met het verlenen van de Customer Service diensten bepaalde resultaten zullen worden behaald.

 

9.3 GB verbindt er zich toe op de klachten of vragen te reageren binnen de 2 werkdagen na de dag dat de vraag of de klacht haar bereikt en dit behoudens overmacht.

 

 

 

10. WEBSITE

 

10.1 Als onderdeel van een overeenkomst kan de eindgebruiker gebruik maken van de diensten die worden aangeboden d.m.v. de website.

 

10.2 Op de website wordt algemene informatie verstrekt m.b.t. de diensten. GB garandeert niet de juistheid of volledigheid van deze informatie. Evenmin garandeert GB dat het gebruik van de website en enige via de website aangeboden diensten, leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

 

 


11. OVERDRACHT DOOR DE KLANT AAN DERDEN

 

11.1 Het is aan de klant niet toegestaan om zijn of haar rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst zoals het gebruik van diensten, over te dragen, of op eender welke andere wijze aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande toestemming van GB.

 

11.2 Alle fouten of nalatigheden die gebeuren door de eindgebruiker, aan wie de klant toegang heeft verleend tot het gebruik van de producten of diensten van GB, vallen volledig onder de aansprakelijkheid van de klant, ook al gebeurt het gebruik van de producten of diensten met instemming van GB. Het is dan alsof de fouten en nalatigheden door de klant zelf zijn begaan.
12. GARANTIE

 

12.1. GB geeft een garantie voor zijn producten tegen alle materiaal-en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van installatie. In deze periode zal GB, naar eigen goeddunken, elk defect product repareren of vervangen zonder bijkomende kosten voor de klant voor alle GB-producten die de eindgebruiker rechtstreeks van GB heeft gekocht. Als de eindgebruiker het product heeft aangeschaft bij een andere distributeur/verkoper dan GB, dient de eindgebruiker contact op te nemen met die distributeur/verkoper om de garantie te beheren.


12.2. Vervangende producten of gerepareerde onderdelen hebben een garantie die betrekking heeft op de resterende looptijd van de initiële garantie of zes maanden, naargelang welke periode langer is. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op gebreken als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of normale slijtage. Vervanging of toevoeging van enig onderdeel door de klant zal worden opgevat als onjuist gebruik.


12.3. Behoudens voor zover bepaald in de toepasselijke wetgeving, sluiten de voorwaarden van deze beperkte garantie de verplichte wettelijke rechten met betrekking tot de aankoop van het product niet uit, noch beperken of wijzigen ze deze. Ze vormen er een aanvulling op.

 13. AANSPRAKELIJKHEID

 

13.1 Een deel van de diensten, die GB aanbiedt, bestaat uit assistentie bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de klant en andere partijen zoals bvb. leveranciers van auto’s, leasemaatschappijen, overheidsinstanties. GB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomsten. De eindgebruiker is als enige verantwoordelijk om de inhoud van de overeenkomsten te beoordelen om na te gaan of deze aan zijn eisen voldoet. GB geeft uitdrukkelijk geen enkele garantie ten aanzien van de wijze waarop de klant overeenkomsten met derde partijen afsluit. De eindgebruiker is ook akkoord dat GB niet aansprakelijk is voor de schade, die de klant lijdt indien een derde partij haar verplichtingen ten overstaan van de klant niet nakomt.

 

13.2 De eindgebruiker dient zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur zoals mobiele telefoons of computers en verbindingen voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik of virussen. GB is niet verantwoordelijk voor onderbroken of gestoord functioneren van communicatie, infrastructuur of internetverbindingen.

 

13.3 De eindgebruiker is volledig aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van laadpunten en aanverwante materialen, die ter beschikking worden gesteld zoals bvb. laadkaarten of laadkabels. De eindgebruiker vrijwaart GB voor enige aanspraak van derden in dit verband. Tevens vrijwaart hij GB voor enige aanspraken door derden in verband met gedragingen of omstandigheden, die voor rekening of voor risico zijn van de klant of eindgebruiker.

 

13.4 GB en de eindgeruiker zijn wederzijds aansprakelijk voor de schade, voortvloeiend uit contractuele inbreuken, doch enkel voor de directe en voorzienbare schade. Indirecte schade en onvoorzienbare schade zijn niet verschuldigd te betalen behoudens wanneer er opzet of grove schuld aanwezig is. Directe en voorzienbare schade is evenmin verschuldigd wanneer overmacht bewezen is.

 

13.5 GB is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, die door GB worden ingeschakeld voor de uitvoering van diensten. GB is tevens gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de klant namens deze een aansprakelijkheidsbeperking, die de derde partij oplegt, te aanvaarden.

 

13.6 De aansprakelijkheid van GB is in elk geval beperkt tot de bedragen in de door haar aangegane verzekeringen.

 

 

 

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

14.1 De klant of eindgebruiker is akkoord dat alle rechten van intellectuele eigendom zoals daar zijn auteursrecht, merkrecht, modellenrecht, octrooirecht, van de diensten of producten en van de met de klant uitgewisselde informatie, de kaart, de website en alle onderliggende broncodes, eigendom blijven van GB of haar licentiegevers. Met inachtneming van de privacywetgeving mag GB-producten, materialen en methodieken, die door de klant zijn aangereikt of die daarvan afgeleide informatie bevatten, verder gebruiken of ontwikkelen en deze nieuwe ontwikkelingen behoren vervolgens tot het eigendomsrecht van GB.

 

14.2 De klant of eindgebruiker is niet toegelaten aanduidingen betreffende vertrouwelijk karakter of intellectueel eigendomsrecht van de programmatuur, van de apparatuur, de website of de materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

 


15. PRIVACY

 

15.1 GB verwerkt bij het aanbieden van producten en diensten bepaalde gegevens van de klant of eindgebruiker waaronder zijn persoonsgegevens, die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren.

 

15.2 Bij het verwerken van de persoonsgegevens doet GB dit rekening houdend met de geldende wetgeving op de privacy.

 

15.3 GB kan in het kader van een overeenkomst de door de klant of eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Ook gedragsgegevens over gebruik van producten en diensten zoals bvb. laadgedrag kunnen aan derden worden verstrekt. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant of eindgebruiker onvoorwaardelijk toestemming dat GB de persoonsgegevens mag verwerken en aan derden mag verstrekken. Voor zo ver de klant het daar niet mee eens is, dient hij bij aangetekend schrijven aan GB verbod op te leggen zijn persoonsgegevens aan derden over te maken.

 

 

 

16. OVERIGE BEPALINGEN VAN TOEPASSELIJK RECHT

 

16.1 GB kan altijd het aanbod van de producten of de inhoud van de diensten wijzigen. GB is ook bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. GB verbindt er zich toe de wijzigingen aan de algemene voorwaarden mee te delen op de website of via de maandelijkse factuur. Wanneer een klant het niet eens is met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij na ontvangst van de factuur 1 maand tijd om zich te verzetten tegen de toepassing van de nieuwe voorwaarden en dit per aangetekend schrijven.

 

16.2 GB is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is GB gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. De klant geeft reeds bij voorbaat toestemming voor de overdracht van zijn rechtsverhouding met GB aan een derde in het kader van een al dan niet gehele overdracht van de onderneming van GB aan een derde.

 

16.3 Het is de klant niet toegestaan technische beveiliging of gebruiksbeperkingen in verband met de producten of de diensten te omzeilen of te verwijderen.

 

16.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of nietig zou zijn dan wel nietig zou worden verklaard, tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan dewelkevolledig van kracht blijven.


16.5 Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden ook na afloop hun geldigheid.

 

16.6 Op de overeenkomst, de eventuele aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen, die hiermee verband houden of eruit voortvloeien, behoren toe aan de bevoegde rechtbank te Hasselt om daarover uitspraak te doen.
17. GEBRUIK VAN PUBLIEKE LAADPUNTEN


17.1 GB biedt verschillende abonnementen aan waarbij de klant en/of eindgebruiker een elektrisch voertuig bij een laadpunt binnen het GB-netwerk kan laden. Indien er sprake is van vaste abonnementskosten zijn de kosten van het gebruik van het GB-netwerk niet inbegrepen in deze abonnementskost. Deze gebruikskosten worden afzonder-lijk maandelijks in rekening gebracht.


17.2 Wanneer er geladen wordt met een toegangsmiddel zoals overeengekomen, zoals dus bv. een kaart of SMS of Smartphone ...., wordt overeengekomen dat dit toegangsmiddel uitsluitend mag gebruikt worden om te laden bij de laadpunten binnen het GB-netwerk en het interoperabel GB-netwerk waarmee GB afspraken heeft. Voor zover het toegangsmiddel wordt gebruikt om te laden binnen een interoperabel GB-netwerk, kan GB niet instaan voor de correcte
afhandeling van de laadtransacties en de daaraan gerelateerde verwerking van gegevens van de klant of de eindgebruiker.


17.3 De klant of eindgebruiker is verantwoordelijk voor het feit dat het elektrisch voertuig waarvoor de diensten worden gebruikt ten allen tijde voldoet aan de geldende wettelijke verplichtingen. GB kan nooit aansprakelijk gesteld worden wanneer het elektrisch voertuig niet of niet veilig kan worden opgeladen vanwege een defect in dit voertuig of aan de gebruikte hulpmiddelen zoals bv. laadkabels.


17.4 De klant of eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een deugdelijke kabel die voldoet aan alle vereiste gebruiksvoorwaarden waaronder deze van veiligheid. Dit alles tenzij anders is overeengekomen.


17.5 De klant of eindgebruiker zal zich bij het gebruik van de laadpunten schikken naar alle voorschriften die gelden i.v.m. dit opladen zowel de voorschriften van GB als de voorwaarden van de exploitanten van het interoperabel GB-netwerk en ook de eventuele wettelijke voorschriften bv. inzake veiligheid.


17.6 GB garandeert geen laadpunt dichtheid of bereikbaarheid van de laadpunten. Tevens garandeert GB niet dat de laadpunten ten allen tijde zonder onderbreking en/of storing zullen werken of ten allen tijde zullen beschikbaar zijn en dit tenzij anders is overeengekomen.


17.7 Voor gebruik van laadpunten die geen laadpunten van GB zijn maar wel verbonden in het interoperabel GB-netwerk, gelden de tevens voorwaarden van de exploitant van het betreffende laadpunt. GB kan niet aansprakelijk zijn voor enige schade van de klant of eindgebruiker i.v.m. gebruik of gebreken van het
laadpunt in het interoperabel GB-netwerk en dit met inbegrip van de schade die voortvloeit uit de fouten in het laadproces en de verwerking van de gegevens door derden.


17.8 GB is niet aansprakelijk voor de schade die de klant of eindgebruiker lijdt als gevolg van het niet of niet volledig kunnen opladen van het voertuig of i.v.m. het gebruik of functioneren van een laadpunt.


17.9 GB is ten allen tijde gerechtigd om laadpunten te verwijderen uit haar eigen GB-netwerk of het interoperabel GB-netwerk. De actuele situatie van het GB-netwerk en waar overal laadpalen kunnen worden gebruikt, kan dagelijks worden gecontroleerd op de website van GB.


17.10 In verband met een privaat laadpunt kan door GB een laadpas ter beschikking worden gesteld aan de klant of eindgebruiker. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt per laadpunt slechts 1 pas uitgegeven. Deze laadpas is in beginsel uitsluitend bruikbaar bij het daartoe bestemde en voor de klant of eindgebruiker geautoriseerde GB-laadpunt tenzij GB de laadpas in overleg met de klant geschikt maakt voor het gebruik bij andere laadpunten in het GB-netwerk tegen de voor elk laadpunt geldende condities en voorwaarden. De klant of eindgebruiker is in dat geval verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn en aanvaarden van de condities en voorwaarden van het interoperabel net. GB is gerechtigd de instellingen van de laadpas te wijzigen. De klant of eindgebruiker is verantwoordelijk voor al het gebruik dat - al dan niet door derden - van de laadpas wordt gemaakt. De laadpas mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is afgegeven. Een eventuele pincode of wachtwoord, dat wordt verstrekt, dient zorgvuldig te worden bewaard zodat het niet voor derden toegankelijk is en het mag in geen geval aan derden worden verstrekt. Verlies of diefstal van de laadpas, van de pincode of het wachtwoord, of misbruik van de laadpas dienen onmiddellijk aan GB te worden gemeld, zodat GB de laadpas kan blokkeren. Tot aan het moment van de melding draagt de klant of eindgebruiker het risico voor het eventuele gebruik of misbruik dat van de laadpas is gemaakt. Meldingen dienen te worden gedaan aan de customer servicedienst van GB.


17.11 GB zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk een vervangende laadpas ter beschik-king stellen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. De laadpas blijft te allen tijde eigendom van GB en moet worden teruggezonden op het einde van de overeenkomst.